publicita

DENIK.CZ informuje o pokračování česko-polské spolupráce regionu Orlicko – Kladsko v roce 2019

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů, je projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů.

V rámci projektu tak Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zahájila pořádání kurzů polského jazyka pro zástupce turistických informačních center, své členy a partnery. V letošním roce tak proběhne celkem 6 kurzů, kde se účastníkům bude pravidelně věnovat lektorka společně s rodilou mluvčí. Hlavním cílem kurzů je zvýšení jazykové znalosti, což povede ke zvýšení kvality komunikace mezi českými a polskými institucemi, bude mít pozitivní vliv na další spolupráci a usnadní komunikaci pracovníkům informačních center, kteří mohou polským turistům přívětivěji prezentovat nabídku tohoto regionu.

Další letošní aktivitou projektu je posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní těchto studijních cest pro mládež a zástupce škol. Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů a mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi a budoucím zaměstnání. Výjezdy jsou plánovány na měsíce květen až červen, pokračovat budou po prázdninách v září až říjnu.

Na konci dubna 2019 tyto aktivity projektu Žijeme spolu prezentovala destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v regionálních výtiscích DENÍKU.CZ.