publicita

Informace o projektu

Projekt česko-polské spolupráce ŽIJEME SPOLU 

Projekt Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, je projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí, na úrovni celkem 4 partnerů. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (DS OHP) navazuje a dále rozvíjí spolupráci s polskými partnery Sdružením obcí Kladské země a Powiatem Klodzkim. Projekt však upevňuje spolupráci také s českým partnerem Sdružením obcí Orlicko, který je zároveň zakládajícím členem DS OHP a v projektu má pozici leadpartnera. Území regionu Orlicko – Kladsko má mnohaletou společnou historii, neboť až do roku 1779 bylo Kladské hrabství součástí Českého království.

 

Časový harmonogram realizace:   1.1.2018 – 31.12.2020 (prodloužen změnou č.1 do 30.9.2021, prodloužen změnou č.2 do 30.6.2022)

Spolufinancování:   Operační program Interreg V-A Česká republika-Polsko

Celkové způsobilé výdaje projektu:   291 667,69 € (cca 7,3 mil. Kč)

 

Předmětem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitost a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů – turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka a polského Kladska. Projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně informací o přeshraniční spolupráci, rozšiřování znalostí na místní i regionální úrovni se zapojením místních komunit, rovněž tak na posílení společné identity obyvatel k regionu Orlicka-Kladska, se zaměřením na děti a mládež (vč. zapojení zástupců škol). Prostřednictvím realizace projektu dojde k vytvoření prostředí pro další spolupráci a společný rozvoj Orlicka-Kladska, ale také ke vzájemnému porozumění, poznání a soužití obyvatel z obou stran hranice, což je jednou z nejdůležitějších podmínek dalšího rozvoje polsko-českého pohraničí.

Dílčí cíle projektu:


Klíčové aktivity projektu – přehled výstupů projektu:

1)     Zvýšení úrovně informací o přeshraniční spolupráce regionu Orlicko – Kladsko

a)      realizaci společného webového portálu www.orlicko-kladsko.eu

b)     tvorbu tiskovin pro komunikaci mezi partnery a dalšími profesními organizacemi v regionu:

c)      tvorbu tiskovin a propagačních předmětů na podporu spolupráce partnerů s infocentry, touroperátory a regionálními producenty

 

2)     Společná identita obyvatel regionu Orlicko – Kladsko

a)     uspořádání orlicko-kladských konferencí

b)     jazykové kurzy pro zástupce partnerů

c)      workshopy pro česká a polská infocentra a regionální výrobce

d)     studytours pro české a polské touroperátory, zástupce partnerů a pracovní informačních center

 

3)     Posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko – Kladsko

a)     studijní cesty pro děti a mládež či zástupce škol

 

Udržitelnost:

Instituce a komunity v příhraničním regionu Orlicko – Kladsko budou spolupracovat i po ukončení projektu, jehož smyslem je právě vybudování takového prostředí, díky kterému se navážou nové kontakty, prohloubí se spolupráce, budou se řešit společné problémy, bude vytvořena síť spolupracujících veřejných institucí, výměny zkušeností, propagace příkladů dobré praxe apod. Dopady na druhé straně hranice budou mít dlouhodobý efekt, neboť výstupy projektu budou pokračovat i po jeho ukončení. Webový portál bude dále sloužit všem zúčastněným stranám, bude pravidelně aktualizován. Vydané tiskoviny budou zdarma ke stažení na webových stránkách partnerů i na společném webovém portálu. Partneři budou pořádat společné konference a setkání, kde se budou potkávat zástupci institucí i komunit a budou zde vznikat myšlenky pro další společné projekty a rozvoj regionu Orlicko-Kladska.

Žijeme spolu-popis projektu a aktivit -česky

Žijeme spolu-popis projektu a aktivit -polsky

Harmonogram aktivit projektu

Rozdělení výdajů projektu

Přehled výstupů projektu