publicita

Informacje o projekcie

Projekt współpracy czesko-polskiej MIESZKAMY RAZEM

Projekt Mieszkamy razem, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jest projektem współpracy instytucji i społeczności pogranicza czesko-polskiego, na poziomie ogółem 4 partnerów. Spółka destynacyjna Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (DS OHP) nawiązuje i kontynuuje rozwój współpracy z partnerami z Polski Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Powiatem Kłodzkim. Projekt umacnia współpracę również z partnerem czeskim, którym jest Stowarzyszenie gmin Orlicko będącym jednocześnie członkiem założycielem DS OHP i pełniącym w projekcie funkcję tzw. lead-partnera. Region Orlicko – Kłodzko ma wieloletnią wspólną historię, ponieważ do 1779 roku Hrabstwo Kłodzkie wchodziło w skład Królestwa Czeskiego.

Harmonogram realizacji: 1.1.2018 – 31.12.2020 (przedłużone zmianą nr 1 do 30.9.2021, przedłużone zmianą nr 2 do 30.06.2022)

Współudział finansowy: Program operacyjny Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Ogółem koszty kwalifikowalne:  291 667,69 € (ok 7,3 mln Kč)

Przedmiotem projektu jest zintensyfikowanie współpracy, poczucia przynależności do regionu oraz wzajemne poznanie sąsiednich regionów przygranicznych – regionu turystycznego Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego oraz polskiego Kłodzka. Celem programu jest poprawa jakości poziomu wymiany informacji na temat współpracy przygranicznej, rozpowszechnianie wiedzy zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym wraz z zaangażowaniem lokalnych społeczności jak również pogłębienie wspólnej tożsamości mieszkańców regionu Orlicko-Kłodzko, skierowane głównie do dzieci i młodzieży (wraz z włączeniem przedstawicieli szkół). Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do dalszej współpracy i wspólnego rozwoju regionu Orlicko-Kłodzko jak również wspólnego porozumienia, poznawania i współżycia mieszkańców po obu stronach granicy, będące jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju pogranicza polsko-czeskiego.

  Poszczególne etapy projektu:

Podstawowe działania w ramach projektu – przegląd konkretnych działań w ramach projektu:

1) Poprawa poziomu informacji o współpracy transgranicznej w regionie Orlicko-Kłodzko

  1. a) realizacja wspólnego portalu internetowego orlicko-kladsko.eu
  2. b) druk materiałów służących do komunikacji pomiędzy partnerami i innymi organizacjami profesjonalnymi w regionie
  3. c)  druk materiałów i przedmiotów reklamowych przeznaczonych do wparcia współpracy partnerów z centrami informacyjnymi, touroperatorami i regionalnymi producentami

2) Budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców regionu Orlicko – Kłodzko

  1. a) organizacja orlicko-kłodzkich konferencji
  2. b) kursy językowe dla przedstawicieli partnerów
  3. c) warsztaty dla czeskich i polskich centrów informacji i producentów regionalnych
  4. d) wyjazdy studyjne dla polskich i czeskich tour operatorów, przedstawicieli partnerów i pracowników centrów informacji

3) Wzmacnianie więzi z regionem Orlicko-Kłodzko wśród dzieci i młodzieży

  1. a) wyjazdy studyjne dla dzieci i młodzieży lub przedstawicieli szkół

Zrównoważony rozwój:

Zarówno instytucje jak i społeczności regionu przygranicznego Orlicko-Kłodzko będą współpracować również po zakończeniu projektu, którego celem jest stworzenie warunków umożliwiających nawiązywanie nowych kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów; zostanie stworzona sieć współpracujących ze sobą instytucji publicznych, nastąpi wymiana doświadczeń, rozpowszechnianie przykładów tzw. „dobrej praktyki” itp. Efekt oddziaływania projektu po drugiej stronie granicy będzie długoterminowy i będzie trwał jeszcze długo po zakończeniu projektu. Strona internetowa będzie służyć wszystkim biorącym udział stronom, będzie regularnie aktualizowana. Publikacje drukowane będzie można pobrać ze stron internetowych partnerów jak również ze wspólnego portalu internetowego. Partnerzy będą organizować wspólne konferencje i spotkania, w których będą uczestniczyć przedstawiciele instytucji i społeczności lokalnych owocujące kolejnymi wspólnymi projektami i rozwojem regionu Orlicko-Kłodzko.

Žijeme spolu-popis projektu a aktivit -česky

Žijeme spolu-popis projektu a aktivit -polsky

Harmonogram aktivit projektu

Rozdělení výdajů projektu

Přehled výstupů projektu